Daar is toenemende denke in die groter wêreldkerk dat die belang van die huis en ouers se invloed op geloofsvorming onderspeel word.  Die Algemene sinode se Taakspan Kategese het die term Huisgeloof geskep, om gemeenteleiers te help om met ’n ander lens na geloofsvorming te kyk. Dit is ’n lens wat poog om te wys hoe die huis betrek behoort te word in die lewenslange geloofsvormingsproses van elke Christen. Huisgeloof is dus nie ’n nuwe program,  kurrikulum of kitsoplossing nie, maar ’n ander manier van dink (dalk nader aan Deutronomium 6 se manier van dink) oor en kyk na die geloofsvorming wat reeds in ons gemeentes gebeur of behoort te gebeur en hoe die ritmes van elke dag se lewe gebruik kan word om God te ervaar en beter te leer ken.

Vyf uitgangspunte kom onmiddellik in spel wanneer ons aan die term Huisgeloof dink:

Huisgeloof in jeugbediening en kategese

Die kerk se rol in geloofsvorming binne die ruimte van jeugbediening en kategese kan in drie bane uitgewerk word:

1. Die bemagtiging van ouers – Neem-dit-huis toe

Die meeste ouers is nie negatief en onwillig om betrokke te raak by die geloofsvorming van hulle kinders nie, maar hulle weet net nie hoe nie.  Sommige voel onseker omdat hulle dink hulle moet al die regte antwoorde hê om hulle kinders te kan begelei; nog ander is van mening dat hulle lewens vol gebrokenheid is en dat hulle eers heel moet wees voordat hulle hul kinders kan begelei. Kategese is daarom die ideale ruimte waarbinne ouers bemagtig kan word in geloofsvorming.

Elke gemeente kan gereeld, na gelang van hulle konteks, spesifieke interaktiewe werkswinkels skep (verkieslik rondom of tydens die kategese) waarin ouers en kinders  toegerus en begelei kan word in spesifieke geloofsvorming vaardighede wat hulle verder kan ontwikkel by hulle huise.  Die doel van sulke byeenkomste is:

(1) om ouers bewus te maak van hulle rol as primêre verantwoordelike persone in geloofsvorming  en hulle invloed in hulle kinders se lewens;

(2) om families te inspireer oor ‘n spesifieke vaardigheid uit die Bybel en deur  getuienisse van mense wat dié vaardigheid in hulle huise reeds toepas

(3) Om families te wys hoe om die vaardigheid in ’n aktiewe leerproses self in die gesin te laat inoefen en

(4) om gesinne toe te rus met ’n neem-dit-huis-toe hulpmiddel wat hulle in staat sal stel om die vaardigheid by die huis te beoefen.

Vaardighede rondom geloofsvorming, wat op sekere ouderdomme van toepassing is, kan deel uitmaak van hierdie toerustings geleenthede.  Hier kan gesinne byvoorbeeld toegerus word rondom die doop, hoe om mekaar te seën, die waarde en gebeure rondom die familie-tafel, Gebed, diens, erediens belewing, my Bybel, ek en geld, waardes, verhoudings en dating en die viering van mylpale as hulpmiddel in geloofsvorming, ens.

2. Kategese en Huisgeloof

Die sisteem waarbinne elke kind leef (sy huismense), is die wêreld waarbinne sy geloof geleef, getoets, deurgepraat, ingeoefen en uitgebou behoort te word. Die uitgangspunt van enige kategese proses behoort dan te wees om die huismense van kinders en jongmense saam te bind rondom een verhaal of een tema vir die week.

In die jongste materiaal wat ons by die Taakspan geskep het vir spesifiek kategese, is dit vir ons belangrik om ‘n brug te bou tussen die huis en dit wat by die kategese gebeur, daarom word gesinne aangemoedig om die verhaal of teks wat in die kategese en erediens gebruik is, weer in die huis te hanteer en mekaar te help om dit prakties gestalte te gee. Die taakspan se nuutste Kategese-materiaal bestaan uit twee reekse: Die LP3 reeks met werkboekies (Coolste plan, Wys my die Weg, en nog 4 in produksie) vir Graad 1 tot 6 en die Real Lewe reeks met werkboeke (Vier jaar plan) vir Graad sewe tot 10. In hierdie reekse word die gesin dus al meer deel gemaak van die geloofsvorming van ons kinders.

3. Mylpaalviering

‘n Mylpaal is ‘n merker op die lewenspad wat sê: Hierdie is ‘n belangrike punt in die lewe. Dit is tyd om vir ‘n oomblik stil te staan, die oomblik te vier, die vreugde en hartseer  te deel, om ondersteuning te ontvang en te gee en om te reflekteer waar en hoe ons God in ons lewenstorie ontmoet het.  Daar is verskillende soorte mylpale: Geloofsmylpale (doop, belydenisaflegging, ens), jaarlikse mylpale (verjaarsdae, herdenkings, ens.) en eiesoortige mylpale (bestuurderslisensie, dood van troeteldier, ens). In Huisgeloof wil ons gemeentes ondersteun om ouers toe te rus om mylpale te identifiseer, dit te benut as geleenthede vir geloofsvorming en wil ons gemeentes aanmoedig om mylpaalbediening deel van hulle totale gemeentebediening te maak. Materiaal in die verband word tans ontwikkel.

Hou dit eenvoudig

Waar begin mens om hierdie nuwe lens in geloofsvorming deel van ’n bedieningspraktyk te vestig? Ons voorstel is om dit eenvoudig te hou en klein te begin. Lees eers die boek van Mark Holmen, Kerk+Huis, om ’n teoretiese onderbou van Huisgeloof te ontwikkel. Begin dan met iets eenvoudigs wat gesinne kan doen om geloofsvorming in die huis te bevorder. Ons voorstel is om te begin met ’n huistafel-gesprek (Jy kan Huisgeloof kosblikke, wat julle in die verband op ’n baie praktiese manier sal help, by BybelMedia bestel). Die huistafel-gesprek is ’n eenvoudige gesprek wat een keer per dag rondom die etenstafel (indien die huis ’n tafel het) plaasvind. Hierdie tafelgesprek verbind die kerk met die huis, geloof met die lewe en volwassenes met kinders op ’n kragtige manier. Julle kan ook die preek en kleingroepgesprek: Herontdek Jesus aan jou huistafel aflaai van die webblad van BybelMedia om die gemeente as geheel hierin te begelei. Vra gereeld Sondae in die eredienste terugvoer en moedig gereeld gesinne aan in die erediens om hierdie stap vol te hou. As julle een fokus per kwartaal byvoeg en steeds volhou met wat julle reeds geimplimenteer het, sal gesinne daarby begin inkoop en baat vind. Hou dit net so inklusief (alle vorme van gesinne) moontlik.

Die Algemene sinode se Taakspan Kategese is besig om materiaal te ontwikkel om gemeentes te ondersteun in hulle toerustingstaak in geloofsvorming.

Materiaal wat reeds beskikbaar is by BybelMedia vir HuisGeloof is:

 1. Mark Holmen se boek in Afrikaans – Huis + Kerk
 2. HuisGeloof Kosblik – Begeleiding aan gesinne om geloofsvorming op eenvoudige praktiese manier uit te leef.
 3. Doopvoorbereiding vir ouers geskryf deur Jannie du Plessis, wat ouers van vroeg af al wil begelei op die pad van geloofsvorming.

Binnekort:

 1. Lewensfase toerusting – Daar is vir elk lewensfase (Geboorte tot en met 18 jaar)  dokumente beskikbaar waarmee gemeentes huise kan toerus om die fisiese-, sosiale-, morele- en geestelike ontwikkeling binne daardie spesifieke lewensfase te verstaan en te kan begelei.
 2. Preke/ Groepbyeenkomste:
  • Om mekaar te seën (preek)
  • Herontdek Jesus aan jou huistafel (preek plus kleingroepgesprek)
 1. Artikels:
 • Kerkbode: Huisgeloof kan kerke weer volmaak
 • Kruisgewys: Huigeloof help ons nuut dink oor kategese
 1. Mylpaalviering:
 • Wenke oor mylpaalbediening in gemeentes