Jeugfokus is Bybel-Media se druknaam vir jeug- en kategeseprodukte. Ons ontwikkel ‘n wye reeks produkte om gemeentes te ondersteun in hulle bediening om doeltreffende onderrig in die goeie nuus en verstaan van die kerk aan kinders en jongmense te bied.

Ons werk ten nouste saam met die kategese projekspanne van die Algemene Sinode van die NG Kerk en VGKSA. Hierdie span se taak is om navorsing te doen, voorligting te gee en bruikbare materiaal en hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte te ontwikkel.

Ds Johan Avenant (sameroeper)
Tel: 012 661 9048
Sel: 072 287 4045
e-Pos: jcaven@netactive.co.za

Ds Tienie Bosman
Ds Gillie Loubser
Dr Charlene van der Walt
Ds Wynand van Niekerk
Ds Mynhardt van Zyl
Ds Heinrich Viljoen
Dr Paul du Toit
Ds Ronnie Noemdoe
Ds Willie Julius
CLF-verteenwoordiger